Projekt pozakonkursowy wybrany do dofinansowania w ramach PO WER